LGBT+ unge | Skoletilbud


Dagskolen på Bustrup kan rumme elever som tilhører minoriteten som populært kaldes LGBT+, dvs. homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og andre som ikke finder sig godt tilrette i de traditionelle normer som samfundet har fastsat ift. køn og seksualitet.

Vores skoletilbud og tilgang til unge som tilhører LGBT+ spektret er, at de grundlæggende set almindeligvis er fuldstændig normalt begavede, men at de qua deres kønsidentitet – eller forvirring omkring densamme – har brug for et omsorgsfuldt og empatisk miljø, hvor de bliver respekteret som dem de er, og hvor de i ro og mag kan få lov til at udvikle sig på alle livets områder, uden at blive udsat for mobning eller en følelse af at være “forkert”.

Nogle definitioner – fra LGBT ordbogen

Heteronormativitet
Den ofte ubevidste antagelse om, at det eneste rigtige og normale er at tænde på, forelske sig i og leve med en person af det andet køn, at man bør rette sig efter nogle sociale regler for, hvad der er kvindeligt og mandligt, og at alt andet ses som unormalt. For mange virker denne opfattelse som en selvfølge, om end noget, man ikke har taget aktiv stilling til, eller er sig bevidst.

Cisnormativitet
Social norm og institutionaliseret antagelse om, at alle mennesker er ciskønnede. Et sådan normsæt marginaliserer personer, der ikke er eller ikke identificerer sig som ciskønnede.

Ciskønnet
Person, hvis oplevede køn og kønsudtryk svarer overens med det køn, personen blev tildelt ved fødslen. Mange vil samtidig leve op til de sociale forventninger knyttet til deres køn, mens nogle vil forholde sig kritisk til disse forventninger.

Det modsatte af transkønnet. Kommer af det engelske udtryk ”cisgender”.

Transkønnet
Fællesbetegnelse om personer hvis kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det køn, de blev tildelt ved fødslen.

At være transkønnet har ikke noget med seksuel orientering at gøre. Kommer af det eng. udtryk ”transgender”.

Binær kønsforståelse
Forståelse af, at kønnet består af to uafhængige og modsatte former af henholdsvis femininitet og maskulinitet.
Hvad angår kønsidentitet er de to former mand og kvinde (for børn: dreng og pige).
Hvad angår kønsudtryk er de to former maskulin og feminin.

Denne kønsforståelse er meget fastlåst, og der kan ikke være flere end to former; der er ingen gråzoner mellem de to, og en person kan kun være enten det ene eller andet – ikke begge, hverkeneller eller noget mellem de to.

Det modsatte af en binær kønsforståelse er en non-binær kønsforståelse. Kommer af det engelske udtryk ”gender binary”.

Det cis-hetero-normative samfund

Det danske samfund er stadigvæk i stor udstrækning et ”cisheteronormativt” samfund med en binær kønsforståelse. Dvs. at forventningen til et menneske i vores samfund er, at vedkommende er heteroseksuel og cis-kønnet, og at der er “rigtige mænd” og “rigtige kvinder”.

Også i folkeskolen og i mange andre ungdomsmiljøer tages der udgangspunkt i, at alle falder inden for, og kan identificere sig med ”cisheteronormen”.

LGBT+ personer falder uden for denne norm, og er derfor særligt udsatte i deres ungdomsår.

Hvordan arbejder vi med LGBT+ unge?

  1. Først og fremmest er det skolens opgave, at sikre at miljøet på skolen ligestiller alle mennesker, uanset kønsidentitet, seksualitet eller andet.
  2. Der er fokus på individets ret til at være den man er, uanset kønsidentitet, kønsudtryk eller seksuel orientering. Respekten for hinandens forskelligheder vægtes højt.
  3. Der er opmærksomhed på, at nogle unge kan være “dobbeltminoriteter”, fx være LGBT+ person og have etnisk eller religiøs minoritetsbaggrund. Eller være LGBT+ person og have psykosociale vanskeligheder. Disse unge er dobbelt udfordret og kan derfor have behov for ekstra forståelse og støtte.
  4. Alle elever og medarbejdere har temadage hvor der arbejdes med emner såsom samfundsnormer, normer i ungdomsmiljøer og normer i minoritetskulturer.
  5. Temaer om identitet og rettigheder, kønsidentitet og seksuel orientering / LGBT+ tages op og diskuteres løbende. Formålet er at reflektere over normer, ”opdragelse”, handlemønstre og privilegier – både vore egne og samfundets.
  6. Alle elever får mulighed for at arbejde med en mere nuanceret forståelse af køn og seksualitet og selv være med til at udvikle konkrete redskaber til at modarbejde mobning og diskrimination hvor de møder det – også i andre sammenhænge  end i skolens trygge rammer.
  7. Lærerne benytter en anerkendende og mentaliserende tilgang for at forstå de unges situation og reaktionsmønster
  8. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
  9. Supervision og samarbejde med relevante eksterne professionelle

Mere om Dagskolen på Bustrup | Dagbehandling

Dagskolen på Bustrup tilbyder specialundervisning / dagbehandling for børn og unge som har brug for et rummeligt og aktivt skolemiljø, med engagerede lærere. Ambitionsniveauet er højt, og mange af vores elever tager bl.a. Folkeskolens afgangsprøver.

Et solidt personligt fundament, i form af en ordentlig skolegang og efterfølgende uddannelse, er noget vi prioriterer højt.  Det er grundlaget for vores muligheder på mange af livets områder: arbejde, udvikling, sociale færdigheder, gå-på-mod og parathed til at løse livets mange opgaver.

Desværre er det ikke alle børn og unge, som kan trives i Folkeskolen. For rigtig mange elever har Dagskolen på Bustrup været den rigtige løsning på et alt for kravfyldt skoleliv. Dagskolen på Bustrup har erfaring for at løse problemerne og få vendt en dårlig start i livet til et godt liv – og har vendt mange elevers negative skoleerfaringer til gode relationer, god selvtillid og gode skole resultater.

Visitation vedr. skoletilbud LGBT+ unge

Kontakt leder Kirsten for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. skoletilbud til et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk

Det danske samfund er stadigvæk i stor udstrækning et ”cisheteronormativt” samfund med en binær kønsforståelse

Kender du en transkønnet ung som har brug for et inkluderende skolemiljø?

Vi modtager gerne unge med særlige udfordringer som har brug for at komme i udvikling i et støttende miljø.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

Kirsten Mønsted
tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk