Autismespektrumforstyrrelse | ASF | Skoletilbud


Dagskolen på Bustrup kan rumme elever som har “ASF med støttebehov” (se nedenunder).

Da AFS – autismespektrumforstyrrelse – er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, påvirkes et barn / ung med AFS på livets alle områder. Derfor er det vores erfaring, at netværket omkring barnet / den unge skal inddrages, for at sikre en helhedsorienteret indsats.

Et trygt og sikkert – og mobbefrit – miljø er alfa og omega for alle børn og unges trivsel, og i høj grad også børn og unge med AFS. Et positivt og støttende miljø er høj grad i fokus når det gælder børn og unge med AFS, fx undervisning i meget små klasser, eller i perioder 1:1. Læringsmiljø, opgaver og aktiviteter tilpasses til hver enkelt elev – og ikke omvendt.

Det er vigtigt, at vi som personalegruppe udviser overblik og overskud, og formår at skabe stabilitet, overskuelighed og klarhed igennem elevernes skoledag.

Nyt diagnosesystem på autismeområdet

Inden maj måned i 2015 blev ”autisme” inddelt i forskellige typer, fx Aspergers syndrom, infantil autisme, atypisk autisme eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser af forskellig art (GUF, GUU, GUA).  Nu anvendes i stedet for betegnelsen “autismespektrumforstyrrelse”, forkortet ASF – Autisme Spektrum Forstyrrelse – eller blot “autisme” for hele spektret.

Det nye diagnosesystem, ICD–11, erstatter WHOs tidligere internationale klassifikationssystem, ICD–10.

Diagnosen ASF dækker, samlet set, over en varig neuroudviklingsforstyrrelse, med sociale og emotionelle begrænsninger. Diagnosen bliver stillet, hvis man har afvigelser inden for de tre områder: socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne. En vigtig fornyelse med det nye diagnosesystem er, at graden af funktionsnedsættelse og vanskeligheder vægtes, frem for afvigelser.

Der skelnes derfor nu imellem

 • ASF med støttebehov
 • ASF med stort støttebehov og
 • ASF med meget stort støttebehov

Afgørende for det nye diagnosesystem er, at støttebehovet kan ændres/ variere i takt med at barnet/ den unge udvikler kompenserende strategier for at navigere i sine omgivelser.

Dagskolen på Bustrup kan modtage børn og unge med støttebehov, ev. i kombination med andre diagnoser.

Børn og unge med  ASF kan også være ramt af andre diagnoser og fx have kombinationer af

 • ASF og angst
 • ASF og ADHD
 • ASF og OCD
 • ASF og Tourettes syndrom, osv. 

Hvordan påvirkes børn og unge med ASF / autisme?

ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, idet autismen griber ind i alle livets områder.

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) eller autisme betyder, at flere områder af barnets udvikling er påvirket i større eller mindre grad, fx

 • central kohærens
 • eksekutive funktioner
 • mentaliseringsevnen(evnen til at aflæse og forstå andres og egne følelser, tanker, motiver og bevæggrunde)

Dette resulterer bl.a. i forskellige funktionsnedsættelser / forstyrrelser, fx

 • kommunikationsvanskeligheder
 • sociale vanskeligheder
 • repetitiv stereotyp adfærd, i nogle tilfælde særinteresser
 • sårbarhed overfor sansemæssige (sensoriske) påvirkningerfx lyde, berøring, dufte

Graden af, hvorledes ovenstående forstyrrelser kommer til udtryk hos det enkelte barn / ung med ASF er i høj grad individuel. Stresstilstande og andre belastninger, fx mobning eller social isolation, kan desuden forværre tilstanden.

Hvordan vi arbejder med børn / unge med ASF

 1. Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i gennem skoledagen – ingen overraskelser
 2. Fokus på elevens ressourcer, talenter og styrkesider
 3. Konkret sprog, ingen tvetydighed, metaforer eller ironi. Visuelle hjælpemidler frem for komplicerede verbale instrukser.
 4. Udvikling af kompenserende værktøjer, målrettet den enkelte elev, således at stressniveauet reduceres og belastningen ift. ASF minimeres. Mange unge med AFS profiterer af kognitiv terapi, hvor disse værktøjer kan udvikles. Kognitiv terapi kan tilbydes af skolen psykolog.
 5. Tydelige og tålmodige lærere, som møder eleven med overskud, og som forstår, at eleven ikke nødvendigvis vil være i stand at danne en tæt relation
 6. Læringsmiljø, aktiviteter og opgaver tilrettelægges sådan at det passer til den enkelte elev
 7. Mentaliserende tilgang for at forstå elevens reaktionsmønster
 8. Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
 9. Tæt samarbejde med netværket omkring eleven fx forældre / opholdssted / plejefamilie, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring eleven

 

Mange børn og unge med ASF trives ikke i Folkeskolen

”Inklusion er at være på lige fod og det kommer børn med autisme aldrig i forhold til børn uden autisme. Det vil svare til at lave væddeløb mellem børn med to raske ben og børn med muskelsvind, det kunne ingen sjovt nok aldrig finde på at tilbyde børn med muskelsvind.”

~ Marianne Banner

Mere om Dagskolen på Bustrup | Dagbehandling

Dagskolen på Bustrup tilbyder specialundervisning / dagbehandlingstilbud for børn og unge som har brug for et rummeligt og aktivt skolemiljø, med engagerede lærere. Ambitionsniveauet er højt, og mange af vores elever tager bl.a. Folkeskolens afgangsprøver.

Et solidt personligt fundament, i form af en ordentlig skolegang og efterfølgende uddannelse, er noget vi prioriterer højt.  Det er grundlaget for vores muligheder på mange af livets områder: arbejde, udvikling, sociale færdigheder, gå-på-mod og parathed til at løse livets mange opgaver.

Desværre er det ikke alle børn og unge, som kan trives i Folkeskolen. For rigtig mange elever har Dagskolen på Bustrup været den rigtige løsning på et alt for kravfyldt skoleliv. Dagskolen på Bustrup har erfaring for at løse problemerne og få vendt en dårlig start i livet til et godt liv – og har vendt mange elevers negative skoleerfaringer til gode relationer, god selvtillid og gode skoleresultater.

Visitation vedr. skoletilbud til unge med autismespektrumforstyrrelse

Kontakt leder Kirsten for en uforpligtende samtale om muligheder vedr. skoletilbud til et konkret barn/ung. Vi udarbejder gerne tilbud, og vejleder gerne om andre muligheder hvis vores sted ikke er optimalt.

tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk

 

Læringsmiljø, opgaver og aktiviteter tilpasses til hver enkelt elev – og ikke omvendt

Kender du en unge med autisme som har brug for et specialiseret læringsmiljø?

Vi modtager gerne unge med særlige udfordringer som har brug for at komme i udvikling i et støttende miljø.
Vi tager grundig stilling til om den enkelte unge vil passe ind i elevgruppen, og om skolens aktiviteter er et godt match ift. den unges interesser og behov.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

Kirsten Mønsted
tlf. 24 98 54 61
kirsten@bustrup.dk