Fakta om Bustrup | FAQ |


I det følgende finder du faktuelle oplysninger om forhold, som vi nogle gange bliver spurgt om. 

Om pædagogisk og kulturelt samarbejde i dagligdagen

Opholdsstedet Jupiter, Opholdsstedet Bustrup, Opholdsstedet Udsigten og Dagskolen på Bustrup er selvstændige juridiske og økonomisk uafhængige fonde, som ledes af uafhængige bestyrelser. Bestyrelserne er fuldt ansvarlig overfor relevante sociale myndigheder, fx de anbragte unges handlekommuner.

Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn med Opholdsstederne Bustrup, Jupiter og Udsigten, efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

Dagskolen på Bustrup har driftsoverenskomst af Skive Kommune, som fører tilsyn med Dagskolen.

 

Om stedernes organisering og godkendelse

Opholdsstedet Jupiter, Opholdsstedet Bustrup, Opholdsstedet Udsigten og Dagskolen på Bustrup er selvstændige juridiske og økonomisk uafhængige fonde, som ledes af uafhængige bestyrelser. Bestyrelserne er fuldt ansvarlig overfor relevante sociale myndigheder, fx de anbragte unges handlekommuner.

Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn med Opholdsstederne Bustrup, Jupiter og Udsigten, efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

Dagskolen på Bustrup har driftsoverenskomst af Skive Kommune, som fører tilsyn med Dagskolen.

Om Interessefælleskabet Tvind

Interessefællesskabet Tvind er et kulturelt og pædagogisk interessefællesskab. Interessefællesskabet Tvind er ikke en forening eller organisation, men et samarbejde omkring pædagogisk udvikling, uddannelse og kulturelle interesser. Interessefælleskabet afholder forskellige arrangementer i løbet af året som for eksempel vinterkoncert og sportstævne. Desuden afholdes kurser og supervision med mere.  Pædagogiske og kulturelle ideer deles og udvikles gennem disse sammenhænge i dette uformelle netværk.

 

 

Om medarbejderne

Medarbejderne er dels pædagoger, dels har de andre pædagogiske og faglige uddannelser, fx læreruddannede. Enkelte er ikke uddannet, men har en lang erfaring fra opholdsstedsverdenen.  Der er omkring 40 medarbejdere tilsammen på stederne inklusive Dagskolen på Bustrup.

Anders Svensson er leder på alle tre opholdssteder samt på Dagskolen på Bustrup.

 

Om virksomhedspraktikanter, pædagog– og lærerpraktikanter

Opholdsstederne og Dagskolen modtager praktikanter fra lærer- og pædagogseminarier, blandt andet Det Nødvendige Seminarium, Ulfborg og Via University, Holstebro. De studerende bidrager med blandt andet undervisningshjælp, som medhjælpende nattevagt, medaktører i teater, kunstaktiviteter og sportsaktiviteter, aktive i fritidsaktiviteter med mere – til stor gavn for det pædagogiske arbejde.

Praktikanterne lønnes efter sædvanlige tariffer gældende for praktikanter ved uddannelsesinstitutioner.

 

Om overenskomstaftaler

Opholdsstedernes og dagskolens medarbejdere er interesserede i at finde de veje, der giver den største sikkerhed for, at de unges udviklingsmål nås. Vi ved, at længerevarende autentiske relationer er vigtige for et barns udvikling. Vi ved at relationskompetence er et vigtigt redskab for vores medarbejdere. Vi har oplevelser som hovedfag for de unges læring.

Vi bruger blandt andet mentalisering som en af vores metoder. Mentalisering, der kan oversættes som at have sind på sinde eller sagt på jævnt sprog: Læs, lyt og forstå barnet / den unge. Vi arbejder på at genskabe tillid, genskabe nysgerrighed, få et nyt fokus på udvikling og uddannelse – og for at nå vores mål med denne udvikling bruger vi mange metoder.

 

Om gennemsigtighed og ansvarlighed

Som andre private sociale tilbud er det dagskolens opgave at sørge for at driften er gennemsigtig, hvilket vil sige, at alle informationer er tilgængelige og at kommunikation foregår i et informativt sprog.

 

Om opholdsstedernes økonomi

Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn med Opholdsstederne Bustrup, Jupiter og Udsigten, efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Midt. Al information ift. budgetter, årsrapporter og brug af offentlige midler er offentligt tilgængelige, ligesom tilsynsrapporter og årsregnskaber for opholdsstederne er det.

Alle midler som opholdsstederne modtager fra kommuner, dvs. opholdsbetaling for henviste borgere, anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, med det formål at støtte den enkelte borger ift. personlig udvikling. Udviklingsmålene er beskrevet i den anbragte unges Handleplan, jf. SEL §140, som udfærdiges af den anbringende kommune.

Alle offentlige midler bliver fuldt ud afregnet og revideret ift. til dette formål, og bliver ikke, og kan heller ikke, bruges til noget andet formål.

 

Om ”Tvindimperiet”

Det som i folkemunde (og i medierne) ofte blot kaldes ”Tvind” eller endda ”Tvindimperiet”, henfører som regel til en gruppe mennesker, som kalder deres fællesskab ”Lærergruppen” eller på engelsk: ”Teachers’ Group”.

Lærergruppen består af en gruppe mennesker, der hver især har taget stilling til gerne at ville leve deres liv i en kollektiv samlivsform, i en kortere eller længere periode. Lærergruppen er således et organiseret fællesskab, men ikke en organisation, af nogen art, i juridisk forstand.

Opholdsstederne omkring Bustrup og Dagskolen på Bustrup er i sin tid startet af mennesker, der har deres rødder inden for Lærergruppen. Medarbejdere som er med i Lærergruppen, har de samme ansættelsesvilkår som øvrige medarbejdere.

En journalist flytter ind

Vi har inviteret en journalist inden for, fordi vi er interesseret i andres syn på vores arbejde. Journalisten har boet på Bustrup i en måneds tid og har skrevet flere artikler, som vi arbejder på at sætte sammen til en mindre bog om opholdsstederne Bustrup, Jupiter, Udsigten og Dagskolen på Bustrup. Artiklerne kan findes her til højre.

Hvis du har spørgsmål om andre forhold, som ikke er belyst i ovenstående, er du velkommen til at kontakte Anders Svensson på anders@bustrup.dk

Hello